Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research (WMR, voorheen IMARES) richt zich op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek met als focus Marine Living Resource Management (het duurzaam beschermen van, het oogsten uit en het meervoudig gebruik van zee- en kustgebieden). Het instituut is opgericht in 2006 en is samengesteld uit het vroegere Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) en onderdelen van Alterra en TNO.

Bij Wageningen Marine Research werken ruim 220 deskundige medewerkers aan projecten voor opdrachtgevers afkomstig van overheden en bedrijfsleven, nationaal en internationaal. Het instituut beschikt over moderne onderzoeksfaciliteiten en is ISO-9001 gecertificeerd.

Kerncompetenties zijn: ecologie van het (zoute) water, waterkwaliteit en daaraan gerelateerde milieurisico’s van contaminanten, biologische productiesystemen en optimalisatie van duurzaam multifunctioneel (ruimte)gebruik van zee, kust- en stroomgebieden. Hiervoor richt het zich onder andere op veldonderzoek, experimenten op realistische schaal, verkennende studies op laboratoriumschaal, datamanagement en modellering. De nadruk van ons onderzoek ligt daarbij op:

  • Ecosysteem dynamica van onder andere natuurlijke versus door de mens geïnduceerde veranderingen;
  • Beoordeling van (economische) gebruiksfuncties en multifunctioneel ruimtegebruik vanuit ecologisch perspectief;
  • Bescherming van mariene ecosystemen, vooral habitat en voedseleisen van toppredatoren en kwetsbaarheid van bodemfauna;
  • Ontwikkeling van beheersystemen waaronder integrale datasystemen en advisering over de gevolgen van beheerscenario’s voor de zee en visserij (modellering).

WMR houdt zich o.a. bezig met de ecologie van de aal en adviseert op dat vlak de Nederlandse overheid bij het vormgeven van het beleid voor en beheer van aal. Een van meest in het oog springende activiteiten van WMR is het jaarlijks vaststellen van de zogenaamde ‘glasaalindex’, een index die aangeeft hoe de hoeveelheid beschikbare glasaal varieert van jaar op jaar. Tevens coördineert WMR allerlei monitoringsonderzoek op het gebied van de Nederlandse aalstand. Ten slotte levert WMR in internationaal verband informatie over de aalstand en aalsector (bijvoorbeeld in ICES).

Rol WMR in het project

WMR houdt zich in dit project vooral bezig met eerste deel van het project en levert een belangrijke bijdrage aan de startworkshops, de monitoring, het merken en uitzetten van diverse stadia van aal, het instrueren en begeleiden van vissers bij het merken van rode aal met pit-tags, het analyseren van alle gegevens en verslaglegging ervan. Ook houdt WMR zich bezig met disseminatie van de resultaten via het eindsymposium, maar ook via een bijdrage aan het schrijven van artikelen voor vakbladen.