Partners DAK

Het project Decentraal Aalbeheer door Kennis is een samenwerkingsverband tussen netVISwerk en DUPAN. NetVISwerk behartigt in Nederland de belangen van vrijwel alle aalvissers, DUPAN (Duurzame Palingsector Nederland) vertegenwoordigt de gehele aalsector (aalvisserij, handel, verwerking en aalkweek). Het onderzoek in het project wordt uitgevoerd worden door Wageningen Universiteit & Research Center (WUR), met de instituten WMR en WEcR, en door NIOZ.

netVISwerk is een organisatie die de belangen van de kleinschalige kustvissers en binnenvissers in Nederland en België behartigt. De vereniging staat voor zorgvuldig vissen naar draagkracht van het water. Daarmee wil zij werken aan een gewaardeerde sector die in goede omstandigheden haar werk kan doen. De speerpunten zijn: herstel van de visstand, innovaties toepassen met oog voor de tradities en bouwen aan het vertrouwen in de visserij.

Stichting DUPAN is het samenwerkingsverband van palingkwekers (NeVeVi), palingvissers (netVISwerk) en palinghandelaren (NeVePaling) om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting met dit fonds in het over de dijk naar zee helpen van volwassen palingen en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Wageningen Marine Research (WMR, voorheen IMARES) richt zich op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek met als focus Marine Living Resource Management (het duurzaam beschermen van, het oogsten uit en het meervoudig gebruik van zee- en kustgebieden). Het instituut is opgericht in 2006 en is samengesteld uit het vroegere Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) en onderdelen van Alterra en TNO.

Bij Wageningen Marine Research werken ruim 220 deskundige medewerkers aan projecten voor opdrachtgevers afkomstig van overheden en bedrijfsleven, nationaal en internationaal. Het instituut beschikt over moderne onderzoeksfaciliteiten en is ISO-9001 gecertificeerd.

Kerncompetenties zijn: ecologie van het (zoute) water, waterkwaliteit en daaraan gerelateerde milieurisico’s van contaminanten, biologische productiesystemen en optimalisatie van duurzaam multifunctioneel (ruimte)gebruik van zee, kust- en stroomgebieden. Hiervoor richt het zich onder andere op veldonderzoek, experimenten op realistische schaal, verkennende studies op laboratoriumschaal, datamanagement en modellering. De nadruk van ons onderzoek ligt daarbij op:

  • Ecosysteem dynamica van onder andere natuurlijke versus door de mens geïnduceerde veranderingen;
  • Beoordeling van (economische) gebruiksfuncties en multifunctioneel ruimtegebruik vanuit ecologisch perspectief;
  • Bescherming van mariene ecosystemen, vooral habitat en voedseleisen van toppredatoren en kwetsbaarheid van bodemfauna;
  • Ontwikkeling van beheersystemen waaronder integrale datasystemen en advisering over de gevolgen van beheerscenario’s voor de zee en visserij (modellering).

WMR houdt zich o.a. bezig met de ecologie van de aal en adviseert op dat vlak de Nederlandse overheid bij het vormgeven van het beleid voor en beheer van aal. Een van meest in het oog springende activiteiten van WMR is het jaarlijks vaststellen van de zogenaamde ‘glasaalindex’, een index die aangeeft hoe de hoeveelheid beschikbare glasaal varieert van jaar op jaar. Tevens coördineert WMR allerlei monitoringsonderzoek op het gebied van de Nederlandse aalstand. Ten slotte levert WMR in internationaal verband informatie over de aalstand en aalsector (bijvoorbeeld in ICES).

Rol WMR in het project

WMR houdt zich in dit project vooral bezig met eerste deel van het project en levert een belangrijke bijdrage aan de startworkshops, de monitoring, het merken en uitzetten van diverse stadia van aal, het instrueren en begeleiden van vissers bij het merken van rode aal met pit-tags, het analyseren van alle gegevens en verslaglegging ervan. Ook houdt WMR zich bezig met disseminatie van de resultaten via het eindsymposium, maar ook via een bijdrage aan het schrijven van artikelen voor vakbladen.

Wageningen Economic Research (WEcR) heeft in het verleden economische aspecten van decentraal aalbeheer in Friesland doorgerekend. WEcR zal in dit project economische gegevens van beroepsvissers in de onderzoeksgebieden verzamelen. Op basis van deze gegevens en de (eerste) uitkomsten van het te construeren model zal het LEI voor vissers in jaar drie de economische consequenties van de drie aalbeheer scenario’s doorrekenen.

NIOZ heeft samen met onderzoeksbureau Witteveen+Bos onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het duurzaam kweken en vissen op aal (de zogenaamde Nulbalans). Met name is NIOZ voorloper op het gebied van het moduleren van de dynamiek van de aalstand. Deze kennis is van cruciaal belang om te gebruiken voor aalbeheer omdat door de ingewikkelde en langjarige levenscyclus van de aal acties nu pas jaren later zichtbaar effect sorteren. Omdat aalbeheer voornamelijk kwalitatief beoordeeld wordt op de productie van schieraal zijn juist die langere termijn effecten cruciaal voor de aalstand en, dus, de mogelijke toekomst van de visserij. NIOZ zal vooral ingezet worden om de onderzoeksresultaten van WMR te vertalen in een model dat gebruikt kan worden om de effecten in te schatten van uitzet jonge aal, aal visserij en beheersmaatregelen op de ontwikkelingen in de aalstand op de korte, middellange en lange termijn.